จำนวนผู้เยี่ยมชม 98377  |   

 

 

 

การรับสมัคร

หลักเกณฑ์การรับเด็ก

1. รับเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง – 4 ขวบ

2. รับเด็กปกติที่ไม่ต้องมีการเลี้ยงดูเป็นพิเศษ

3. รับเด็กประเภทเช้าไป-เย็นกลับ เป็นรายเดือน

 การสมัคร

ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2560 (รับจำนวนจำกัด)

ติดต่อสมัครได้ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 โดยปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครด้วยตนเองโดยเตรียมหลักฐานดังนี้          

         1.1 สำเนาสูติบัตร  1 ฉบับ
         1.2 สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก  1 ฉบับ                                                      

 2. กรอกข้อมูลในใบสมัครของศูนย์ฯ และรับใบนัด(พร้อมชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ)

บริการที่ให้                                                          
       บริการในด้านการเลี้ยงดู และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก 
       ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาสมวัย 

 ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7.30 – 17.00 น. 
   หยุด เสาร์ – อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของศูนย์ฯ

ติดต่อสอบถาม 075-212321 หรือ 075-217-502