จำนวนผู้เยี่ยมชม 138869  | 

 

 

 

ความเป็นมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร
ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของ บิดา-มารดา 
ช่วงที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน โดยให้บริการในด้านการเลี้ยงดูและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น และสวยงาม เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัยเข้าสู่ระบบโรงเรียนได้อย่างมีความสุข