ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร,เรียนรู้อย่างมีความสุข


การรับสมัคร
หลักเกณฑ์การรับเด็ก
1. รับเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง – 4 ขวบ
2. รับเด็กปกติที่ไม่ต้องมีการเลี้ยงดูเป็นพิเศษ
3. รับเด็กประเภทเช้าไป-เย็นกลับ เป็นรายเดือน
การสมัคร
ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่ ตุลาคม 2563 (รับจำนวนจำกัด)
ติดต่อสมัครได้ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
โดยปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ปกครองมาสมัครด้วยตนเองโดยเตรียมหลักฐานดังนี้
    1.1 สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
    1.2 สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก 1 ฉบับ
2. กรอกข้อมูลในใบสมัครของศูนย์ฯ และรับใบนัด(พร้อมชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ)
บริการที่ให้
บริการในด้านการเลี้ยงดู และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก
ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาสมวัย
ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7.30 – 17.00 น.
หยุด เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของศูนย์ฯ
ติดต่อสอบถาม 075-212-321 หรือ 075-217-502
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
EmailContact : theeraporn2559@gmail.com
Copyright © 2013