ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร,เรียนรู้อย่างมีความสุข

 

    เปิดรับสมัครเด็กใหม่ ปีการศึกษา 2564


>^____^<

เปิดรับสมัครเด็กใหม่ ปีการศึกษา 2564

ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.

เอกสารที่ใช้ ณ วันสมัคร ได้แก่

1.สำเนาสูติบัตร

2.สำเนาทะเบียนบ้าน(ของเด็ก)

(รับจำนวนจำกัด)

 :) ติดต่อสอบถามโทร. 075-212-321