ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร,เรียนรู้อย่างมีความสุข


รู้จักกับธีรพร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพร ได้จัดตั้งขึ้นโดยได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้ง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 
ถึงปัจจุบัน กว่า 34 ปี เรามีความตั้งใจให้บริการในการเตรียมความพร้อม ส่งเสริม และสนับสนุน 
พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สมวัย 
และเข้าสู่ระบบโรงเรียนได้อย่างมีความสุข ภายใต้ ปรัชญา “เรียนรู้อย่างมีความสุข”
ปรัชญาของศูนย์ "เรียนรู้อย่างมีความสุข"
งานวิจัยทั่วโลกในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าคุณภาพประชากร และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข 
เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูและการมีประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขในช่วงปฐมวัย 
ที่เกิดจากการเรียนรู้ในบรรยากาศที่สร้างความรู้สึกไว้วางใจ รู้สึกปลอดภัย มีอิสระ มีความรัก ไม่เร่งรีบเกินวัย 
เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมอง ซึ่งสมองจะมีโครงสร้าง และพัฒนาการต่อการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเป็นการเรียนรู้ที่ไร้ความเครียด เป็นการเรียนรู้ที่สนุกและมีความหมายกับตัวเด็กเอง 
โดยใช้ หลักสูตร เรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based Learning)
เพราะการเล่นตอบโจทย์ ความสุข ของวัยเด็ก (เวลาได้เล่น แล้วไม่เครียด สนุก มีความสุข ได้คิด ได้ลงมือทำ 
ได้ฝึกทักษะ ได้พัฒนาการครบทุกด้าน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กธีรพรจึงใช้ Play-Based Learning เป็นแนวทางในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีครูที่ได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพและ มีประสบการณ์มากมายในด้านการศึกษา
และการดูแลเด็กเล็ก ช่วยแนะนำ สร้างแรงบันดาลใจ จินตนาการของเด็ก ๆ และจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น
ของพวกเขาในการสำรวจโลก ด้วยการจัดกิจกรรมและหลักสูตรที่สนุกสนาน เราเชื่อในการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย มีสุขภาพดี และมีความสุข และส่งเสริมบรรยากาศเหมือนครอบครัวสำหรับลูกหลานของเรา
เทำเนียบผู้บริหาร

  • ทำเนียบผู้บริหาร
  •